Het jaarverslag mag dan ook geen met de jaarrekening strijdige gegevens bevatten

Bovendien dienen de «grote» (in de zin van art. 15 W. Venn. ) ondernemingenhet jaarverslag yimp. n mp. t r\r jaarrpkpning openhaar tp. maken 1. 5. Aansprakelijkheid van het bestuursorgaan101. De bestuurders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor: het niet-opmaken van het jaarverslag;- het ontbreken van lening de minimumgegevens in het jaarverslag;- het niet-voorleggen van het jaarverslag aan de commissaris;het niet laten inkijken van het jaarverslag door de aandeelhouders. 1. 6. Sanctieregeling102. Een geldboete van 50 tot 10 000 EUR is voorzien voor bestuurders van naamloze vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte aanspra-kelijkheid of coöperatieve vennootschappen die geen jaarverslag voorleggen of die een jaarverslag voorleggen krediet waarin de hiervoor beschreven minimumgegevens ontbreken (art. 128 W. Venn. ). 2. Inhoud van het jaarverslag2. 1. Wettelijke verplichte mededelingenA. Algemeen103. Krachtens de artikelen 95 en 96 van het W. Venn. stellen de bestuurders een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit begrip bevat reeds een belangrijke aanwijzing m. b. t. de inhoud van het jaarverslag: de bestuurders moeten een zinvolle verantwoording geven van hun actie of hun stilzitten tijdens het afgelopen boekjaar. 104. Hier wordt vnl. verwezen naar punt 2 van hoofdstuk 4 voor wat de wettelijke context betreft. De praktische uitwerking wordt hier behandeld. 105.

Het Wetboek van Vennootschappen (art. 96 W. Venn. ) legt de minimuminhoud vast van het jaarverslag. In de praktijk zal het jaarverslag beter gestoffeerd zijn en meer informatie bevatten dan wat uitdrukkelijk door de wet is verplicht. 106. Men dient voor ogen te houden dat het Wetboek van Vennootschappen slechts de minimuminhoud van het jaarverslag vastlegt. In veel gevallen heeft de onderneming er evenwel baat bij zoveel mogelijk gegevens in het jaarverslag op te nemen (b. v. beursgenoteerde ondernemingen of ondernemingen die het voornemen hebben in het openbaar effecten uit te geven of dit reeds gedaan hebben). 107. We gaan dieper in op:1) Informatie m. b. t. de jaarrekening. 2) Informatie m. b. t. het industrieel, commercieel en personeelsbeleid. 3) Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar. 4) Vooruitzichten. 5) Onderzoek en ontwikkeling. 6) Kapitaalverhogingen of uitgifte van converteerbare obligaties of warrants. 7) Verkrijging van eigen aandelen. 8) Bijkomende werkzaamheden commissaris. 9) Bijkantoren. 10) Tegenstrijdig belang. 11) Onderneming in verlies situatie. B. Informatie m. b. t. de jaarrekening \NJ108. Het Wetboek van Vennootschappen schrijft voor dat het bestuursorgaan commen-taar zou verstrekken op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. 109. Meestal behelst deze commentaar:1) een meer gedetailleerde beschrijving van de voornaamste actief- en passiefrubrie- ken van de jaarrekening;2) een gedetailleerde bespreldng van de resultaten en de verwerking ervan;3) een verantwoording van belangrijke wijzigingen in de rubrieken tegenover vorige jaren;4) een verantwoording van gewijzigde waarderingsregels;5) bijkomende informatie m.